Szkoła Podstawowa nr 62
im. Józefa Kocurka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 w Katowicach

40-164 Katowice

ul. Ordona 3d

Tel./Fax: (32) 258-48-13

sekretariat@sp62katowice.szkolnastrona.pl

Stypendia szkolne

 Stypendium szkolne 2020/2021

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

WARUNKI PRZYZNAWANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Stypendium  szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej  z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność,  ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miejsce zamieszkania ucznia na terenie gminy Katowice

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekraczać aktualnie kwoty (art.8 ust.1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej):  528,00 zł netto 

- za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku - sierpień

-   należy złożyć oświadczenie lub zaświadczenie o dochodach

Świadczenie wychowawcze „500+” i wyprawka „300+” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych. 

      

 W zakresie wyżej wymienionej tematyki zapraszamy na stronę internetową

Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

  Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów na stronie internetowe UM Katowice.

 

Pliki do pobrania

NA GÓRĘ