Szkoła Podstawowa nr 62
im. Józefa Kocurka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 w Katowicach

40-164 Katowice

ul. Ordona 3d

Tel./Fax: (32) 258-48-13

 

sekretariat@sp62katowice.szkolnastrona.pl

Standardy ochrony małoletnich

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 17 w Katowicach

 

Standard 1. Placówka ustanowiła i wprowadziła w życie Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem i zapewnienia im bezpieczeństwa.

 1. Placówka posiada dokument „Polityka ochrony małoletnich przed krzywdzeniem”.
 2. W dokumencie „Polityka ochrony małoletnich przed krzywdzeniem” zapisane są:
 • procedury zgłaszania podejrzeń oraz podejmowania interwencji, które określają, jakie działanie należy podjąć w sytuacji krzywdzenia dziecka lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony osób obcych, członków rodziny, personelu placówki oraz rówieśników,
 • zasady ochrony danych osobowych dziecka, zasady ochrony wizerunku dziecka,
 • zasady dostępu dzieci do Internetu oraz ochrony dzieci przed szkodliwymi treściami,
 • zasady bezpiecznych relacji personel placówki – dziecko, określające jakie zachowania są niedozwolone w kontakcie z dzieckiem.
 1. Cały personel Zespołu, w tym wolontariusze oraz praktykanci, znają treść dokumentu Polityki ochrony małoletnich przed krzywdzeniem.
 2. Zapisy zawarte w dokumencie Polityki ochrony małoletnich przed krzywdzeniem obowiązują wszystkich członków personelu placówki, w tym wolontariuszy oraz praktykantów.

Standard 2. Placówka monitoruje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.

 1. Rekrutacja pracowników w placówce odbywa się według zasad, które obejmują m. in. ocenę przygotowania kandydatów do pracy z dziećmi .
 2. Dyrektor Zespołu, przed zatrudnieniem kandydata do pracy, sprawdza tą osobę   w Krajowym  Rejestrze Karnym oraz w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym .
 3. Wszyscy pracownicy, w tym wolontariusze i stażyści składają oświadczenia dotyczące niekaralności lub toczących się wobec nich postępowań karnych lub dyscyplinarnych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego – w przypadkach, gdy prawo nie zezwala na pozyskanie informacji z KRK.

Standard 3. Placówka zapewnia swoim pracownikom edukację w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia.

 1. Rozpoczynając pracę w placówce wszyscy członkowie personelu, w tym wolontariusze, stażyści oraz praktykanci zapoznają się  z obowiązującym w placówce dokumentem „Polityka ochrony małoletnich przed krzywdzeniem”.
 2. Pracownicy placówki mają łatwy dostęp do danych kontaktowych lokalnych placówek, które zajmują się ochroną dzieci oraz zapewniają pomoc w nagłych wypadkach (policja, sąd rodzinny, centrum interwencji kryzysowej, ośrodek pomocy społecznej, placówki ochrony zdrowia).
 3. Przynajmniej jeden pedagog/nauczyciel/opiekun został przeszkolony w zakresie metod i narzędzi edukacji dzieci w obszarze ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem oraz bezpieczeństwa w sieci i dysponuje scenariuszami zajęć oraz materiałami edukacyjnymi dla dzieci.
 4. Wychowawcy klas posiadają wiedzę psychologiczną w zakresie zjawiska przemocy rówieśniczej oraz metod i narzędzi działań profilaktycznych oraz interwencyjnych.

Standard 4. Placówka oferuje rodzicom edukację w zakresie wychowania dzieci bez przemocy oraz ochrony ich przed przemocą i wykorzystywaniem.

 1. W placówce znajduje się tablica dla rodziców, na której zamieszczane są przydatne informacje na temat:
 • wychowania dzieci bez przemocy,
 • ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem,
 • zagrożeń bezpieczeństwa dziecka w Internecie,
 • możliwości podnoszenia umiejętności wychowawczych,
 • danych kontaktowych placówek zapewniających pomoc i opiekę w trudnych sytuacjach życiowych:
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej Katowice ul. Wita Stwosza 7 32 6061808
 • Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Katowice ul. Okrzei 4 tel. 32 2583512
 • Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 3 Katowice ul. Misjonarzy Oblatów MN 24 tel. 32 2580709
 • II Komisariat Policji Katowice ul. Iłłakowiczówny 2 tel. 47 8513650
 • Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach Wydział Rodzinny i Nieletnich Katowice ul. Warszawska 45 tel. 32 6047505
 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży tel.116 11
 • Rzecznik Praw Dziecka tel. 22 6965542
 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka tel 800 121 212
 1. Wszyscy rodzice zostali zapoznani z obowiązującą w placówce „Polityką ochrony małoletnich przed krzywdzeniem”

Standard 5. Placówka oferuje dzieciom edukację w zakresie praw dziecka oraz ochrony przed zagrożeniami przemocą i wykorzystywaniem.

 1. W każdej klasie/grupie odbywają się zajęcia na temat praw dziecka, ochrony przed przemocą, profilaktyki przemocy rówieśniczej . Są one wpisane w roczny plan pracy każdej klasy/grupy oraz „Szkolny Program Profilaktyczno – Wychowawczy”.
 2. W każdej klasie/grupie dzieci informowane są do kogo mają się zgłosić po pomoc i radę w przypadku krzywdzenia lub wykorzystywania.
 3. W każdej klasie/grupie odbywają się zajęcia lub warsztaty na temat zagrożeń bezpieczeństwa dzieci w Internecie
 4. W placówce dostępne są dla dzieci materiały edukacyjne w zakresie: praw dziecka oraz ochrony przed zagrożeniami przemocą i wykorzystywaniem seksualnym oraz zasad bezpieczeństwa w Internecie (broszury, ulotki, książki).
 5. W placówce wyeksponowane są informacje dla dzieci nt. możliwości uzyskania pomocy w trudnej sytuacji, w tym numery bezpłatnych telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży.

Standard 6. Placówka monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań z przyjętymi zasadami ochrony dzieci.

 1. Przyjęte zasady i realizowane praktyki ochrony dzieci są weryfikowane – w miarę potrzeb.

 

NA GÓRĘ