Szkoła Podstawowa nr 62
im. Józefa Kocurka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 w Katowicach

40-164 Katowice

ul. Ordona 3d

Tel./Fax: (32) 258-48-13

 

sekretariat@sp62katowice.szkolnastrona.pl

Rzecznik praw ucznia

Informacje dotyczące pracy i obowiązków Rzecznika Praw Ucznia

 

Rzecznik Praw Ucznia to nauczyciel, którego rola polega na przestrzeganiu praw i obowiązków ucznia, pomaga w rozwiązywaniu konfliktów na płaszczyźnie uczeń-nauczyciel.

Rzecznik jest zobowiązany do przestrzegania praw ucznia umieszczonych w Konwencji Praw Dziecka z dn. 20 listopada 1989 r. oraz Ustawie oSystemie Oświaty z dn. 18 lutego 1991 r.

Kontakt z rzecznikiem - Najlepiej spotkać się osobiście, bo w bezpośredniej rozmowie najłatwiej jest wszystko wyjaśnić. Można to zrobić nawet na przerwie i wtedy umówić się na spokojną rozmowę w dogodnym dla obu stron czasie.

Działania Rzecznika zmierzają do ochrony dziecka przed przemocą, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem. Uczeń może zwrócić się do niego w celu uzyskania porady bądź wyjaśnienia, a także z prośbą o pomoc w prawach problematycznych, spornych i nietypowych. Rzecznik może interweniować nie tylko w przypadku indywidualnego dziecka, ale także całego zespołu — grupy uczniów, nawet całej klasy.

Jeśli w szkole zostało naruszone prawo ucznia, jeśli uczeń otrzymał np. karę niewspółmierną do zachowania, jeśli jest traktowany gorzej niż inni, niesprawiedliwie lub w sposób poniżający czy lekceważący, jeśli czuje się zagrożony ze strony swoich kolegów - może zgłosić się do Rzecznika.

 

Tryb postępowania w sprawach trudnych

Jeżeli wychowawca klasy nie interweniuje w zgłoszonej sprawie lub jego starania nie są skuteczne, uczeń może poprosić o pomoc Rzecznika Praw Ucznia, który, po dokładnym zapoznaniu się z problemem i opiniami zainteresowanych stron, będzie dążył do rozwiązania problemowej sytuacji. Rzecznik będzie pełnił funkcję mediacyjną między stronami w konflikcie, a spory będą rozwiązywane na zasadzie negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania. W przypadku braku rozstrzygnięcia kwestii spornej decyzję w przedmiotowej sprawie podejmie Dyrektor Szkoły.

Wszystkie informacje uzyskane przez Rzecznika stanowią tajemnicę służbową.

Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.

 

Zadania i rola Rzecznika Praw Ucznia w szkole:

 • Pomoc całej społeczności uczniowskiej w rozwiązywaniu problemów i wyjaśnianiu wszelkich niejasności dotyczących Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Wychowawczego Szkoły
 • Reprezentowanie interesów uczniów przed Dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną
 • Świadczenie pomocy uczniom (jak korzystać z praw i szanować prawa innych).

 

Sposoby działania Rzecznika:

 • Załatwianie indywidualnych skarg
 • Udzielanie porad uczniom
 • Współpraca z pedagogiem szkolnym
 • Wspólne wypracowywanie właściwych rozwiązań z Dyrekcją szkoły i Radą Pedagogiczną

 

Uprawnienia Rzecznika:

 • Rzecznik Praw Ucznia nie zastępuje wychowawcy klasy
 • Rzecznik ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów
 • Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron

 

Rzecznik Praw Ucznia:

 • To nauczyciel obdarzony zaufaniem i wybrany przez społeczność uczniowską
 • To osoba, do której możesz się zwrócić w każdej problematycznej sprawie i poprosić o pomoc
 • Udostępni Ci regulaminy szkolne, pomoże je zinterpretować
 • Jest mediatorem w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych
 • Zachowuje dyskrecję!

 

NA GÓRĘ