Szkoła Podstawowa nr 62
im. Józefa Kocurka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 w Katowicach

40-164 Katowice

ul. Ordona 3d

Tel./Fax: (32) 258-48-13

 

sekretariat@sp62katowice.szkolnastrona.pl

Pedagogizacja Rodziców

logo

Zachęcamy Państwa do śledzenia jakości
i czystości powietrza w naszym mieście:

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/

 

plakat

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Katowicach:

 http://www.wsse.katowice.pl/p,123,spwis

  

 

Dopalacze.

Gdzie szukać pomocy?
Najważniejsze numery telefonów.

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania stop dopalaczom

 

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci.

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.

 

 

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dopalacze-gdzie-szukac-pomocy-najwazniejsze-numery-telefonow.html

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami
umieszczonymi na stronie internetowej
Ministerstwa Edukacji Narodowej 

 

 

PROFILAKTYKA WAD POSTAWY

 

 

 

 

 

 

 

Dysleksja – porady dla rodziców

 

 Co to jest dysleksja?

Dysleksja rozwojowa jest to zespół zaburzeń występujących w procesie uczenia się, czytania i pisania u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. U podstaw rozwoju dysleksji leży nieprawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego (zaburzenia pracy lewej półkuli mózgowej odpowiedzialnej m.in. za czytanie, pisanie, logikę i racjonalne myślenie), a także wpływ uwarunkowania genetycznego (dysleksja może być dziedziczne), dlatego

występuje ona niezależnie od stosowanych metod nauczania, inteligencji ucznia czy otoczenia społeczno –kulturowego. Warto zaznaczyć, że dysleksja rozwija się już w okresie prenatalnym, np. z powodu nadużywania używek, leków, stresu i złego odżywiania w czasie ciąży lub na skutek komplikacji przy porodzie naturalnym.

 

Typy dysleksji

Dla określenia specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania najczęściej stosuje się termin
dysleksja 
rozwojowa.
Wyróżnia się kilka rodzajów tych trudności:

- dysleksja – trudności w czytaniu,

- dysortografia – trudności w opanowaniu poprawnej pisowni (w tym błędy ortograficzne),

- dysgrafia – tzw. „brzydkie”, niestaranne pismo,

- dyskalkulia – trudności w liczeniu,

- dysfonia – ciche, niewyraźne mówienie.

  

Objawy – czyli na co należy zwrócić uwagę 
Rozpoznanie i diagnoza dysleksji możliwe są dopiero u starszych dzieci, u których rozwija się w pełni umiejętność czytania i pisania. Jednakże w okresie niemowlęcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym można zaobserwować pierwsze symptomy, które powinny zaniepokoić rodziców.

Są to:
 
opóźniony i słaby rozwój mowy: trudności z wypowiedzeniem złożonych wyrazów, zapamiętywaniem nazw, piosenek, wierszyków, budowaniem wypowiedzi; trudności z podzieleniem wyrazu na głoski i sylaby,


mała sprawność i koordynacja ruchów podczas zabaw ruchowych, samoobsługi, rysowania i pisania (brzydkie pismo);
 

 niechęć do rysowania, układanek, zabaw ruchowych, trudności z odtwarzaniem wzorów graficznych i szlaczków,

 

 oburęczność: mylenie prawej i lewej ręki, trudności z używaniem określeń prawo-lewo, nad-pod, itp.

 

 pierwsze trudności w nauce czytania.

 

U starszych dzieci w wieku szkolnym objawy dysleksji są już bardziej jednoznaczne i wyrażają się konkretnymi trudnościami w nauce, np.:

 

Trudności w pisaniu:

 brzydkie pismo, niezdarny rysunek,

trudności w przepisywaniu i pisaniu ze słuchu,

liczne błędy ortograficzne i interpunkcyjne,

 wolne tempo pisania,

trudności z opanowaniem poprawnej pisowni: pismo zwierciadlane, mylenie liter podobnych pod względem kształtu (p-b-d-g), liter odpowiadających głoskom zbliżonym fonetycznie, opuszczanie liter, błędy ortograficzne pomimo znajomości zasad ortografii.

 

 Trudności w czytaniu:

wolne tempo, niechęć do czytania, zwłaszcza głośnego,

błędy w czytaniu (zamiana, opuszczanie liter w wyrazach i całych wyrazów, zgadywanie),

 opuszczanie wiersza tekstu, odczytywanie go ponownie,

 trudności w dzieleniu wyrazów na sylaby,

 czytanie płynne, bezbłędne jednak, bez zrozumienia treści.

 

Trudności w nauce innych przedmiotów:

  plastyka: trudności w rysowaniu, rozplanowaniu rysunku, zbyt silny lub słaby nacisk ołówka,

języki obce: trudności w nauce tych języków obcych, które cechuje rozbieżność między wymową a pisownią wyrazów, np. j. angielski, j. francuski,

 matematyka: trudności w nauce geometrii, zapamiętaniu tabliczki mnożenia, szeregów cyfrowych, trudności w liczeniu,

 przyroda: utrudnione czytanie mapy,

wychowanie fizyczne: słaba orientacja w schemacie ciała i przestrzeni, błędne rozumienie instrukcji ćwiczeń, obniżona sprawność ruchowa.

 

Wszystkich dyslektyków cechuje nierównomierna koncentracja uwagi, trudności w zapamiętywaniu, wolne tempo pracy i napięcie emocjonalne, np. nerwice, stany lękowe i niska samoocena.

 

Wskazówki dla rodziców dzieci dyslektycznych:

Zwrócenie uwagi na niepokojące symptomy w wieku wczesnoszkolnym, które mogą świadczyć o ryzyku wystąpienia dysleksji.

Kontakt z Poradnią Pedagogiczno–Psychologiczną w celu zdiagnozowania ewentualnej dysleksji rozwojowej.

 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Sokolska 26, Katowice,
tel 32 259 95 83
 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5
ul. Okrzei 4, Katowice, tel 32 203-54-46

 

Systematyczna praca z dzieckiem według zaleceń poradni

Ćwiczenia ruchowe poprawiające koordynację wzrokowo – ruchową

Motywowanie i mobilizowanie dziecka do systematycznej pracy.

Sięgnięcie po odpowiednia literaturę fachową oraz konsultacje z nauczycielem i pedagogiem szkolnym.

Sprawdzanie napisanej pracy domowej, ale w żadnym wypadku niewyręczanie dziecka w odrabianiu lekcji.

 

Uświadomienie sobie, że uczeń z dysleksją nie jest dzieckiem chorym umysłowo i nie jest to powód do wstydu, jednakże zaniedbania lub zaniechanie terapii prowadzą do pogłębienia się dysfunkcji dziecka, co skutkuje niepowodzeniami w szkole i w życiu dorosłym.

  

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami znajdującymi się na stronach internetowych poradni psychologiczno – pedagogicznych
http://www.ppp5katowice.pl/

http://www.sppp.aq.pl/

 

Informacje dotyczące uczniów z dysleksją można znaleźć na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Dysleksji www.ptd.edu.pl, znajdują się tam również Rozporządzenia MEN oraz materiały do pobrania dla ucznia oraz rodziców.

 

Źródła:

www.dysleksja.pl

www.dardysleksji.pl

www.bdadyslexia.org.uk

www.ptd.edu.pl

 

 

 

WSZAWICA W SZKOLE


Z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 5 grudnia 2008r.
o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(Dz. U. 2008 Nr 234, poz. 1570 ze zm.), tj. od 1 stycznia 2009r.,
wszawica nie jest zaliczana do chorób zakaźnych
i w razie jej rozpoznania nie istnieje obowiązek zgłoszenia tego faktu
właściwemu ze względu na miejsce zachorowania państwowemu
powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, a co za tym idzie - brak jest możliwości wydania
decyzji administracyjnej nakazującej podejrzanemu o wszawicę wstrzymanie się od
uczęszczania do szkoły.

 

Zachęcamy do odwiedzenia strony 
http://wsse-poznan.pl/wp-content/uploads/2012/08/Wszawica.pdf

 

NA GÓRĘ