Szkoła Podstawowa nr 62
im. Józefa Kocurka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 w Katowicach

40-164 Katowice

ul. Ordona 3d

Tel./Fax: (32) 258-48-13

 

sekretariat@sp62katowice.szkolnastrona.pl

Regulamin ZFŚS SP 62 im J. Kocurka w Katowicach

REGULAMIN

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Szkoły Podstawowej nr 62 w Katowicach

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

Podstawy prawne działalności socjalnej określają:

-   Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1352 z późn. zm.),

-   Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 263 z późn. zm.),

-   Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.),

-   Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 263, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 349),

 

§ 2.

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

-   Szkole, rozumie się przez Szkołę Podstawową numer 62 im. Józefa Kocurka w Katowicach

 

-   Funduszu, rozumie się przez to zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

 

-  Odpisie podstawowym, rozumie się przez to 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w II półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

 

§ 3.

 

Coroczny odpis podstawowy tworzy się z:

 

1)  odpisu dla pracowników pedagogicznych będącego iloczynem przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli i 110% kwoty bazowej,

2)  odpisu dla pracowników niebędących nauczycielami będącego iloczynem przeciętnej liczby zatrudnionych i odpisu podstawowego,

3)  odpisu dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli, w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent,

4) odpisu dla emerytów i rencistów (niebędących nauczycielami) w wysokości 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w II półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą*).

 

 

§ 4.

 

Fundusz zwiększa się o:

-   darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych,

-   odsetki od środków Funduszu pochodzących od oprocentowanych środków na rachunku bankowym,

-   wpływu z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,

-  Fundusz może zostać zwiększony o przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej w części nieprzeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie zakładowych obiektów socjalnych,

-   Fundusz może zostać zwiększony o wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z usług socjalnych oferowanych przez zakład pracy.

 

§ 5.

 

Odpisy i zwiększenia tworzą jeden Fundusz.

 

§ 6.

 

Podstawą gospodarowania Funduszem jest roczny plan finansowy stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.

 

§7.

 

Regulamin, roczny plan finansowy, sprawozdanie z realizacji planu finansowego za rok ubiegły oraz wszelkie zmiany regulaminu wymagają uzgodnienia z organizacjami związkowymi, działającymi na terenie szkoły (w przypadku braku organizacji związkowej rolę tą spełnia wybrany przedstawiciel pracowników).

 

§ 8.

 

1. Środkami Funduszu administruje pracodawca - dyrektor szkoły.

2. Przyznawanie świadczeń ze środków Funduszu wymaga uzgodnienia z organizacjami związkowymi działającymi na terenie szkoły (lub przedstawicielem pracowników).

3. W przypadku wnioskowania o przyznanie świadczeń niezgodnie z ustawą o ZFŚS oraz niniejszym regulaminem pracodawca (dyrektor) ma obowiązek wstrzymania realizacji przedmiotowego świadczenia.

4. Odpowiedzialność za gospodarowanie środkami Funduszu ponosi pracodawca - dyrektor szkoły.

 

§ 9.

 

1. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.

2. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

 

 

II. Osoby uprawnione do świadczeń

 

§ 10.

 

Do korzystania ze świadczeń Funduszu uprawnieni są:

1) pracownicy w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie mianowania, lub umowy o pracę na czas nieokreślony i określony,

2) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, nauczyciele przebywający na urlopach zdrowotnych oraz nauczyciele przeniesieni w stan nieczynny,

3) emeryci i renciści - byli pracownicy, dla których szkoła była ostatnim miejscem pracy poprzedzającym pobieranie świadczenia emerytalnego lub rentowego,

4)   pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci współmałżonka w wieku do 18 lat, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, w wieku do lat 18, a jeżeli się kształcą w szkole, do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 lat, o ile nadal pozostają na wyłącznym utrzymaniu uprawnionych pracowników,

5)  dzieci wymienione w pkt 5 będące inwalidami I i II grupy, bez względu na wiek,

6)  osobami uprawnionymi do świadczeń z Funduszu są również dzieci po zmarłym pracowniku, emerycie lub renciście, pobierające z tego tytułu rentę rodzinną,

 

 

III. Przeznaczenie Funduszu

 

§ 11.

 

Fundusz przeznaczony jest na:

1)  sfinansowanie świadczeń urlopowych dla nauczycieli,

2)  dofinansowanie

-   różnych form  wypoczynku dla osób uprawnionych,

-   udziału osób uprawnionych w imprezach kulturalnych, oświatowych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych,

3)  pomocy materialnej w formie rzeczowej dla osób uprawnionych,

4)  bezzwrotnej pomocy finansowej dla osób uprawnionych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej lub materialnej,

5)  pomocy w formie pożyczek zwrotnych na cele mieszkaniowe,

 

§  12

 

1. Dofinansowanie wypoczynku polega na wypłacie dofinansowania do indywidualnych form wypoczynku urlopowego dla uprawnionych osób, w tym pracowników niebędących nauczycielami, oraz emerytów i rencistów byłych pracowników szkoły.

2. Dofinansowanie udziału osób uprawnionych w imprezach kulturalnych, oświatowych, sportowych i rekreacyjnych polega na:

1)  dofinansowaniu wycieczek organizowanych przez szkołę w czasie wolnym od pracy,

2) dofinansowaniu do biletów na spektakle teatralne, seanse filmowe lub inne imprezy kulturalne lub sportowe dla osób uprawnionych, w przypadku organizowania tego typu imprez przez szkołę dla jej pracowników.

3. Bezzwrotna pomoc finansowa dla osób uprawnionych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub losowej polega na:

1)  przyznaniu bezzwrotnej zapomogi pieniężnej opodatkowanej,

2) przyznaniu zapomogi pieniężnej nieopodatkowanej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci.

4. Przez cele mieszkaniowe rozumie się:

1)   budowę lub zakup domu lub mieszkania,

2)   adaptację pomieszczenia niemieszkalnego na lokal mieszkalny,

3)   remont lub modernizację mieszkania.

4)   uzupełnienie wkładu członkowskiego w spółdzielni mieszkaniowej,

5)   zamianę domu lub mieszkania,

6)   wniesienie kaucji wymaganej przy zasiedleniu lub zamianie mieszkania,

 

 

IV. Zasady przyznawania świadczeń z Funduszu

 

§ 13.

 

Świadczenia finansowane z Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego, co oznacza, że osoby niekorzystające ze świadczeń nie mają prawa do ekwiwalentu z tego tytułu.

 

§ 14.

 

Wysokość świadczenia finansowego lub rzeczowego nie może być uzależniona od wymiaru i okresu zatrudnienia.

 

§ 15.

 

Przyznawanie świadczeń z Funduszu jest uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.

 

§ 16.

 

Wysokość pomocy finansowej zależy od ilości środków zgromadzonych na rachunku Funduszu oraz od kwot przeznaczonych na finansowanie poszczególnych celów zapisanych w rocznym preliminarzu wydatków. Przy zwiększonym zapotrzebowaniu na świadczenia, środki przyznane osobom uprawnionym mogą być wypłacane w dwóch lub więcej ratach, a termin ich wypłacania może ulec opóźnieniu.

 

§ 17.

 

Osoby uprawnione starające się o pomoc bądź świadczenie socjalne składają każdorazowo pisemne wnioski (nie dotyczy to świadczeń urlopowych dla nauczycieli oraz paczek dla dzieci).

 

§ 18.

 

Przynajmniej raz w roku osoby uprawnione wymienione w § 10 pkt 1, 2, 3 i 4 składają oświadczenie o wysokości dochodów na osobę w gospodarstwie domowym (rodzinie); Oświadczenie jest dokumentem w rozumieniu art. 245 Kodeksu postępowania cywilnego. Niezłożenie oświadczenia automatycznie lokuje osobę uprawnioną w grupie o najwyższych dochodach.

Na podstawie art. 8 ust. 1a ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, dyrektor może zażądać przedłożenia do wglądu dokumentów potwierdzających złożone oświadczenie (np. zaświadczeń wydanych przez urząd skarbowy - PIT).

 

§ 19.

 

Wysokość świadczenia rzeczowego, w tym wartość paczki, za wyjątkiem paczek świątecznych dla dzieci, jest uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej oraz osiąganych dochodów. Maksymalną wysokość w/w świadczenia ustala się każdorazowo w planie finansowym na dany rok kalendarzowy.

 

 

§ 20.

 

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli jest wypłacane zgodnie z art. 53 ust. 1a - ustawy – Karta Nauczyciela.

 

§ 21.

 

Dofinansowanie do indywidualnych form wypoczynku urlopowego dla osób uprawnionych jest wypłacane w wysokości ustalonej każdorazowo w planie finansowym na dany rok kalendarzowy.

 

§ 22.

 

Emeryci i renciści - byli pracownicy, którzy w danym roku byli zatrudnieni na umowę o pracę w charakterze nauczyciela otrzymują świadczenia urlopowe w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia i okresu pracy zgodnie z art. 53 ust. 1a ustawy - Karta Nauczyciela.

 

§ 23.

 

1. Dofinansowanie do indywidualnych form wypoczynku przysługuje pracownikowi, emerytowi lub renciście z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, raz w roku i jest wypłacane na wniosek pracownika, przed planowanym jego urlopem,
w miarę posiadanych środków.

W przypadku, gdy termin planowanego urlopu został przesunięty (za zgodą dyrektora), dofinansowanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym wypłaca się na wniosek pracownika, przed tym urlopem.

2. Warunkiem dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 jest korzystanie z przysługującego urlopu w wymiarze co najmniej 14 dni nieprzerwanego wypoczynku. Powyższy warunek nie dotyczy emerytów i rencistów, oraz osób przebywających na urlopach wychowawczych.

 

§ 24.

 

Dofinansowanie imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rekreacyjnych przysługuje osobom wymienionym w § 10.

 

§ 25.

 

Osobami uprawnionymi do pomocy materialnej w formie rzeczowej są osoby wymienione w § 10 pkt 1, 2, 3 i 4.

 

 

§ 26.

 

1. Osobom uprawnionym, wymienionym w § 10 pkt 1, 2, 3 i 4 znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej lub losowej przysługuje bezzwrotna pomoc finansowa lub rzeczowa. Za zdarzenie losowe uznaje się: chorobę połączoną z dużymi wydatkami, wypadek, powstałą stratę w wyniku udokumentowanej kradzieży, pożaru lub zalania mieszkania oraz innych osobistych zdarzeń losowych.

2. Osoba ubiegająca się o w/w zapomogę składa wniosek, w którym uzasadnia konieczność ubiegania się o świadczenie.

3. W przypadku zapomóg losowych zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych wymagane jest przedłożenie przez wnioskodawcę stosownych dokumentów (protokołów, faktur itp.).

4. Dla osób wymienionych w § 10 pkt 1, 2, 3 i 4, chorujących przez dłuższy czas, przysługuje paczka żywnościowa o wartości ustalonej każdorazowo w planie finansowym na dany rok.

5. Prawo do wnioskowania o przyznanie w/w świadczenia mają: organizacje związkowe lub przedstawiciele załogi, a także bezpośredni przełożeni pracownika.

 

§ 27. 

1. Osobami uprawnionymi do otrzymania zwrotnej pomocy finansowej na cele mieszkaniowe są wyłącznie pracownicy zatrudnieni na podstawie mianowania lub na czas nieokreślony.

2. Pożyczka na cele mieszkaniowe jest przyznawana na warunkach pomocy zwrotnej. Pożyczka udzielona na cele mieszkaniowe wymaga poręczenia przez dwóch żyrantów, którzy są zatrudnieni w szkole na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony.

3. Czas spłaty pożyczki określa się na 3 lub 5 lat. Pożyczki są oprocentowane w wysokości 3% w skali roku. Spłata pożyczki następuje wg zasad określonych w umowie zawartej pomiędzy pożyczkobiorcą a zakładem pracy.

4. O przyznaniu pożyczki na cele mieszkaniowe decyduje kolejność składanych wniosków. W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych można przyznać pożyczkę poza kolejnością.

5. Podstawę przyznania pożyczki stanowi umowa zawarta z osobą ją otrzymującą, w której  określa się wysokość pożyczki, warunki jej dzielenia, tj. okres spłaty, ilość i wysokość rat oraz rodzaj zabezpieczenia.

6. O powtórne przyznanie pożyczki osoba uprawniona może się ubiegać po spłacie   poprzedniej pożyczki

7. Niespłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie wraz z odsetkami w przypadku:

1)   porzucenia pracy przez pracownika,

2)   rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu pracy. 

8. W pozostałych przypadkach rozwiązania umowy o pracę, spłata pożyczki następuje  w terminach i ratach określonych w umowie.

9. W razie zaprzestania spłat pożyczki przez pożyczkobiorcę, zobowiązania spłat przenosi się solidarnie na poręczycieli.

10. Pożyczka niespłacona przez zmarłego pożyczkobiorcę nie podlega spłacaniu przez poręczycieli. Pozostałej kwoty zadłużenia dochodzić się będzie od spadkobierców zmarłego.

11. Wysokość pomocy na cele mieszkaniowe zależy od wysokości środków zgromadzonych na rachunku Funduszu oraz kwoty przeznaczonej w planie finansowym na dany rok.

 

 

V. Postanowienia uzupełniające i końcowe

 

§ 28.

 

Wnioski o przyznanie pomocy na cele mieszkaniowe będą rozpatrywane raz w miesiącu, w miarę posiadanych środków.

 

§ 29.

 

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej lub rzeczowej oraz dofinansowanie do wyjazdu na tzw. „zielone szkoły” będą rozpatrywane na bieżąco.

 

§ 30.

 

Postanowienia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych winny być podane do wiadomości osobom uprawnionym do korzystania  z Funduszu.

 

§ 31.

 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają zastosowania powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawne.

 

§32.

 

Wzory wniosków o udzielenie świadczeń z Funduszu, umów o pożyczkę na cele mieszkaniowe oraz oświadczeń o wysokości osiąganych dochodów stanowią załączniki do regulaminu.

 

§ 33.

 

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 62im. J. Kocurka  w Katowicach obowiązuje od dnia podpisania.

 

 

Wszelkie wnioski do ZFŚS nalezy składać pocztą tradycyjną lub osobiście (do wniosku należy dołączyć ksero aktualnej decyzji ZUS).

 

NA GÓRĘ