Szkoła Podstawowa nr 62
im. Józefa Kocurka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 w Katowicach

40-164 Katowice

ul. Ordona 3d

Tel./Fax: (32) 258-48-13

 

sekretariat@sp62katowice.szkolnastrona.pl

Pomoc pedagoga i psychologa szkolnego

Pedagog szkolny -  mgr Iwona Burdak

 

Godziny pracy :

Poniedziałek

7.30 – 13.30

Wtorek

7.30 – 14.00

Środa

14.30 -16.30

Czwartek

11.30 -13.30

Piątek

8.00 – 13.30

 

Wsparcie – rozmowa - opieka - pomoc

 

          Działania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane w naszej szkole, zgodnie z Programem Wychowawczym Szkoły i Programem Profilaktycznym Szkoły, mają na celu wsparcie, poradnictwo, pomoc dydaktyczną i wychowawczą. 

 Zadania pedagoga szkolnego :

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów
 • Szczegółowa analiza niepowodzeń dzieci
 • Organizowanie różnych form pomocy pedagogicznej
 • Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu sytuacji trudnych wychowawczo
 • Opracowanie działań profilaktycznych dla potrzeb konkretnego ucznia
 • Kierowanie uczniów i rodziców do instytucji specjalistycznych
 • Profilowanie zachowań społecznych
 • Działania na rzecz pomocy  materialnej dla uczniów
 • Zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyne, dydaktyczno-wyrównawcze, indywidualne lub w małej grupie z pedagogiem.

 

Współpracujemy z instytucjami wspomagającymi szkołę:

 • poradniami psychologiczno- pedagogicznymi,
 • policją,
 • strażą miejską,
 • Terenowymi Punktami Pomocy Społecznej,
 • sądem,
 • kuratorami
 • Zespołem Świetlic Terapeutycznych ,,Gniazdo’’.

 

Psycholog szkolny  mgr Iwona Burdak

 

Godziny pracy :

Środa

12.00 -14.30

Czwartek

13.30 – 16.30

           

          Działania psychologa w szkole  mają  charakter: diagnostyczny, terapeutyczny, psychoedukacyjny, wychowawczy, profi­laktyczny, interwencyjny, mediacyjny  i organizacyjny. Zadania te służą  budowaniu dobrych relacji w szkole.

Zadania psychologa szkolnego :

 • diagnoza potencjalnych możliwości ucznia;
 • analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz negatywnego zachowania ucznia;
 • działania profilaktyczne w celu zapobiegania pojawianiu się problemów;
 • doradztwo w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu
 • współpraca z rodzicami w zakresie zagadnień wychowawczych (wskazówki związane z zagadnieniami wychowawczymi, wskazanie odpowiedniej literatury);
 • współpraca z nauczycielami i wychowawcami klas (zajęcia integracyjne, pomoc
  w rozwiązywaniu konfliktów klasowych);
 • współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
 • organizowanie warsztatów mających na celu m.in. rozwój umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, kreowanie postawy asertywnej.

 Miły uczniu – zwróć się do psychologa szkolnego , gdy :

 • masz trudności w szkole z nauką lub w kontaktach z rówieśnikami;
 • nie czujesz się w szkole bezpiecznie (jesteś zastraszany lub dyskryminowany);
 • w twoim domu rodzinnym dzieje się coś, co utrudnia Ci dobre funkcjonowanie;
 • chcesz się podzielić swoimi sukcesami i radością

Szanowny Rodzicu, zwróć się do psychologa szkolnego, gdy :

 • nie radzisz sobie z dzieckiem w domu lub zauważasz negatywne przejawy jego zachowania;
 • chciałbyś lepiej zrozumieć swoje dziecko;
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania;
 • szukasz pomocy i nie wiesz do kogo się zwrócić.

 

Nie ma takiego problemu, którego nie da się rozwiązać!

Niektóre z nich wymagają jedynie więcej czasu

 

 

NA GÓRĘ