Szkoła Podstawowa nr 62
im. Józefa Kocurka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 w Katowicach

40-164 Katowice

ul. Ordona 3d

Tel./Fax: (32) 258-48-13

 

sekretariat@sp62katowice.szkolnastrona.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z naborem do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO) informuję, że

 • Administratorem przetwarzanych danych osobowych Szkoła Podstawowa nr 62 im. Józefa Kocurka w Katowicach , reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą w Katowicach  przy ul. Ordona 3 d, tel. (32) 258-48-13,  e-mail: sekretariat@sp62katowice.szkolnastrona.pl
 • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jestAgata Gabłońska. 
 • Z inspektorem można się kontaktować za pośrednictwem poczty e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl lub telefonicznie pod numerem 32 60601323
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na stanowiskonauczyciela.
 • Podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych:

-      Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

-      Art. 6 ust. 1 lit. a), b) oraz f)RODO,

-      Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – w razie podania przez Państwa tych danych.

 • Państwa dane osobowe wskazane w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeks Pracy) oraz pozostałe dane (w tym dane określone w art. 9  ust. 2 lit. a) RODO na podstawie wyrażonej zgodyprzetwarzane będą w celu rekrutacji na stanowisko nauczyciela. Zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym czasie, bez skutku dla realizacji celu, jakim jest przeprowadzenie rekrutacji.
 • W siedzibie administratora oraz/lub na jego stronie internetowej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych w ramach monitoringu wizyjnego.
 • Odbiorcami Państwa danych mogą być organy i podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów oraz zawartych umów (w tym umów powierzenia przetwarzania danych).
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy licząc od momentu zakończenia rekrutacji. W przypadku nie podpisania umowy o pracę, dokumenty można odebrać we wskazanym okresie. Po tym okresie dokumenty zostaną zniszczone, o czym kandydaci nie będą dodatkowo informowani. Państwa dane mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż 3 miesiące po wyrażeniu przez Państwa zgody na przetwarzanie danych  dla celów przyszłych rekrutacji jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.
 • Przysługuje Państwo prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania i poprawiania a także uzupełniania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia (o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej) a także do sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 • Przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, do uczestniczenia w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.       Nie podanie danych w zakresie wynikającym z art. art. 221 Kodeksu pracy skutkować będzie niemożnością wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
NA GÓRĘ