Szkoła Podstawowa nr 62
im. Józefa Kocurka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 w Katowicach

40-164 Katowice

ul. Ordona 3d

Tel./Fax: (32) 258-48-13

 

sekretariat@sp62katowice.szkolnastrona.pl

Klauzula informacyjna (RODO) dla ucznia i jego rodziców

Na postawie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

  • Administratorem przetwarzanych danych osobowych Szkoła Podstawowa nr 62 im. Józefa Kocurka w Katowicach , reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą w Katowicach  przy ul. Ordona 3 d, tel. (32) 258-48-13,  e-mail: sekretariat@sp62katowice.szkolnastrona.pl
  • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Agata Gabłońska. 
  •  Z inspektorem można się kontaktować za pośrednictwem poczty e-mail:  iod@jednostki.cuw.katowice.pl lub telefonicznie pod numerem 32 60601323
  • Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych placówki oraz realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa krajowego.
  • Odbiorcami danych osobowych   będą  podmioty przetwarzające dane na polecenie administratora i instytucje uprawnione
  • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa na podstawie, których dane są przetwarzane, a dane archiwalne przez czas wynikający z ustawy z o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  • Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia i prawo do przenoszenia danych. Prawa te są realizowane uwzględniając przepis prawa na podstawie, którego dane są przetwarzane oraz uwzględniając obowiązek wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa i realizacji nałożonych zadań.
  • W przypadku uznania, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy prawa, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  • Administrator nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
  • Zasady przetwarzania Państwa danych na stronach WWW szkoły określa Polityka Prywatności dostawcy serwisu internetowego, na których znajduje się strona WWW.
NA GÓRĘ