Szkoła Podstawowa nr 62
im. Józefa Kocurka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 w Katowicach

40-164 Katowice

ul. Ordona 3d

Tel./Fax: (32) 258-48-13

 

sekretariat@sp62katowice.szkolnastrona.pl

Klauzula informacyjna dotycząca zdalnego nauczania

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZIC / OPIEKUN PRAWNY / UCZNIOWIE

ZDALNE NAUCZANIE

 

Na postawie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

 • Administratorem przetwarzanych danych osobowych Szkoła Podstawowa nr 62 im. Józefa Kocurka w Katowicach , reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą w Katowicach  przy ul. Ordona 3 d, tel. (32) 258-48-13,  e-mail: sekretariat@sp62katowice.szkolnastrona.pl
 • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Agata Gabłońska. 
 • Z inspektorem można się kontaktować za pośrednictwem poczty e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl lub telefonicznie pod numerem 32 60601323
 • Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych placówki oraz realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa krajowego.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej z uczniem niepełnoletnim oraz rodzicem/opiekunem prawnym ucznia niepełnoletniego.
 • Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu ucznia lub rodzica.
 • Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493) w celu realizacji podstawy programowej kształcenia formie zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu: dziennika elektronicznego Vulcan Whats App, SMS,  , poczty mailowej, Cisco Webex, SKYPE.
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadania Placówki w   związku z wprowadzeniem nauczania na odległość, oraz udokumentowania korzystania przez Pani/Pana dziecko ze zdalnej formy edukacji.
 • Podanie przez Państwo danych osobowych jest wymagane Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak dostępu do zajęć realizowanych przez Szkołę w ramach zdalnego nauczania.
 • Dane mogą być przekazywane do krajów trzecich;
 • Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich  sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia i prawo do przenoszenia danych. Prawa te są realizowane uwzględniając przepis prawa na podstawie, którego dane są przetwarzane oraz uwzględniając obowiązek wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa i realizacji nałożonych zadań.
 • W przypadku uznania, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy prawa, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Administrator nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 • Zasady przetwarzania Państwa danych na stronach WWW szkoły określa Polityka Prywatności dostawcy serwisu internetowego, na których znajduje się strona WWW.
NA GÓRĘ