Szkoła Podstawowa nr 62
im. Józefa Kocurka

40-164 Katowice

ul. Ordona 3d

Tel./Fax: (32) 258-48-13

sekretariat@sp62katowice.szkolnastrona.pl

Program Wychowawczo- Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 62 w Katowicach - rok szkolny 2021/2022

SPIS TREŚCI

 1. Wstęp
 2. Podstawa prawna
 3. Wizja szkoły
 4. Misja szkoły
 5. Sylwetka absolwenta
 6. Strategia wychowawcza szkoły
 7. Powinności  szkoły  jako  środowiska  wychowawczego
 8. Główne cele wychowania i profilaktyki
 9. Metody  pracy  z  uczniami
 10. Formy  współpracy  szkoły  z  rodzicami
 11. Formy współpracy ze  środowiskiem  lokalnym
 12. Efekty  działań  wychowawczych  szkoły
 13. Zadania szczegółowe programu
 14. Zasady ewaluacji

 

I  WSTĘP

Działalność wychowawcza w Szkole Podstawowej nr 62 w Katowicach polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze :

 • fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;
 • psychicznej – ukierunkowanej na zdobywanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, chęci do życia  i witalności;
 • społecznej  - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;
 • aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenianie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

 

Działalność edukacyjna szkoły na wszystkich etapach edukacyjnych jest określona przez:

 • szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;
 • program profilaktyczno -  wychowawczy szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania  o charakterze wychowawczym oraz profilaktycznym

 

Działalność profilaktyczna szkoły obejmuje :

 • profilaktykę uniwersalną - wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczenie zachowań ryzykownych
 • profilaktykę selektywną – wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych
 • profilaktykę wskazującą – wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków i substancji psychoaktywnych

 

           Szkoła podejmuje działania w oparciu o przeprowadzoną diagnozę w zakresie zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. Działania wynikające z diagnozy zostają uwzględnione w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły (par. 1, pkt. 4 a–b). Nauczyciele i wychowawcy realizują określone zadania wykorzystując aktywne metody pracy (par. 1, pkt. 5 c).

 

              Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo – profilaktyczny  szkoły tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, każdego nauczyciela i ucznia. Program ten ma na celu wspomagać pracę nauczycieli  i wspierać działania wychowawcze rodziców.

 

           Celem programu jest zagwarantowanie dzieciom realizacji ich praw a przede wszystkim prawa do wychowania w warunkach gwarantujących ukształtowanie prawidłowej postawy dobrego obywatela, członka rodziny, ucznia, kolegi jak również świadome wprowadzanie dziecka w system pożądanych zachowań, zapewnienie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego wychowanka, poprawa jakości pracy wychowawczej, uwzględnienie potrzeb społeczności szkolnej: dzieci, rodziców, środowiska oraz pracowników. Program zawiera cele, które ukierunkowują działalność nauczyciela oraz wspomagają kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania dzieci w grupie  o oparciu o wzmocnienia pozytywne.

 

         Profilaktyka i wychowanie w obszarze działań szkoły są zintegrowane i stanowią całość. Szkolny program profilaktyczno-wychowawczy wyznacza wspólne i zgodne kierunki działań nauczycieli, rodziców i uczniów i koordynuje proces wychowania w celu osiągnięcia pożądanego wizerunku absolwenta naszej szkoły. Został więc skonstruowany po to, by zapobiegać nieakceptowanym zachowaniom, korygować je i wspierać akceptowane społecznie postawy. Program dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska i sporządzony w oparciu o aktualne przepisy prawa oświatowego  oraz  Statut Szkoły. Jego realizację powierza się wszystkim nauczycielom i pracownikom.

 Założenia

1. Wdrożenie treści profilaktyczno-wychowawczych do programu nauczania wszystkich przedmiotów ze szczególnym uwzględnieniem godzin do dyspozycji wychowawcy.

2. Wzmacnianie pozytywnych zachowań uczniów, promowanie działań służących poszanowaniu norm społecznych, wartości.

3. Wprowadzenie treści profilaktyczno-wychowawczych do pracy samorządu uczniowskiego.

4. Stworzenie klimatu sprzyjającego uczeniu się i podejmowaniu pracy nad doskonaleniem swojej osobowości.

5. Aktywizowanie  uczniów oraz kształtowanie właściwych postaw na rzecz promocji zdrowia i zapobieganiu współczesnym zagrożeniom.

 

Pierwszym etapem opracowania programu profilaktyczno - wychowawczego było sformułowanie Misji i Wizji szkoły. W zapisach tych  uwzględniono zarówno uniwersalne wartości i dążenia demokratycznego społeczeństwa, jaki specyficzne potrzeby środowiska lokalnego, a w szczególności potrzeby szkoły. Dla każdego  z celów zaplanowano zadania prowadzące do ich osiągnięcia.

Dalsza praca nad programem wymagała szczegółowego zaprojektowania  sposobów realizacji poszczególnych zadań. W pracach uczestniczyli wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej, co miało zapewnić im wpływ na planowanie przedsięwzięcia  i zwiększyć  identyfikację  Grona  Pedagogicznego z  powstającym  programem.

 

Ukończony projekt Programu Wychowawczo -Profilaktycznego Szkoły na rok szkolny 2021/22  został opracowany w oparciu o przeprowadzoną w czerwcu 2021 r. ewaluację – analiza ankiet wypełnionych przez uczniów, rodziców i nauczycieli ( zał. nr 1)

Uwagi dotyczące dalszej pracy wychowawczo – profilaktycznej w roku szkolnym 2021/22 ;

 

 •  poszerzenie działań związanych z rozwijaniem u uczniów kompetencji społecznych, umiejętności współpracy i wzajemnej pomocy zwłaszcza podczas nauki zdalnej
 •  wspomaganie uczniów z uwzględnieniem ich aktualnej sytuacji rodzinnej i szkolnej
 • wzmocnienie działań związanych z doradztwem zawodowym
 •  reagowanie przez wszystkich pracowników szkoły na nieodpowiednie zachowania uczniów, wyciąganie konsekwencji zgodnie z prawem szkolnym
 • potrzeba poprawy prawidłowych relacji rówieśniczych, potrzeby tolerancji, praca nad  integracją klas , nad właściwym  zachowaniem uczniów na terenie placówki –stosowanie się do zarządzeń związanych z bezpieczeństwem w czasie pandemii
 • rozwijanie współpracy z rodzicami, zachęcanie do aktywności na rzecz szkoły
 • kontynuowanie i wzmacnianie działań wychowawczych, których celem jest eliminowanie niewłaściwych zachowań; 
 • wzmacnianie  pozytywnych zachowań  pochwałami, wyróżnieniami, nagrodami.
 •  rozwijanie zainteresowań i  uzdolnień  uczniów, pomoc  dla uczniów  słabo radzących sobie  z  nauką.
 • w działaniach profilaktyczno - wychowawczych zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo na przerwach, trzymanie się regulaminów zachowania.
 • w pracy wychowawczej zwrócenie uwagi na wzmacnianie pozytywnych wzorców, zachęcanie uczniów zdolnych  do udziału w konkursach i rozwijaniu swoich zainteresowań.
 •  udoskonalanie procedury dotyczącej pracy zdalnej. Zwracanie szczególnej uwagi na zwiększenie zaangażowania uczniów w proces edukacji online.
 •  położenie większego nacisku na poprawę zachowania uczniów na lekcjach i przerwach, na przestrzeganie przez nich przepisów BHP w związku z profilaktyką COVID-19,  a także na poprawę relacji między dziećmi.
 • z uwagi na kreatywność wielu uczniów  przeprowadzenie cyklu zajęć umacniających ich mocne strony, mobilizujących i zachęcających do udziału w różnego typu konkursach oraz rozwijających ich uzdolnienia.
 • wskazywanie na konieczność stosowania zasad   bezpieczeństwa w szkole i w nauczaniu zdalnym, uczenie odpowiedzialności za własne czyny, pomoc przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, informowanie o zmianach na egzaminie ósmoklasisty
 • uświadamiać uczniom konsekwencje wynikające z używania przemocy oraz innych niewłaściwych postaw, wskazywać sposoby radzenia sobie z agresją;
 • wzmocnić motywację uczniów do pełnego wykorzystania swoich możliwości

 

 

Zadania programu wychowawczo – profilaktycznego na rok szkolny 2021/22 uwzględniają następujące kierunki polityki oświatowej państwa :

 1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
 2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia    w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
 4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19  w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia  z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
 5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych  w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
 6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną formy realizacji Programu Wychowawczo – Profilaktycznego w roku szkolnym 2021/22 zostały dostosowane do sytuacji i ich realizacja przebiegać będzie zgodnie z wytycznymi GIS i wskazaniami MENiS.

Niniejszy Program po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i uchwaleniu przez Radę Rodziców wszedł  w życie z dniem …………………….

II  PODSTAWA PRAWNA

Program wychowawczo – profilaktyczny  Szkoły Podstawowej nr 62 w Katowicach powstał w oparciu o podstawy prawne, tj.:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (art. 28 ust. 1, art. 54  ust. 3-4, art. 70 ust. 1 )
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy progra­mowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawno­ścią intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 356)
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2002. Nr 147,poz.1231;Dz.U.z 20017 r. Nr 70, poz.473)
 • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 20015 r. ( Dz.U. z 2005 r.,  Nr 179, poz.1485 z późniejszymi zmianami; Dz.U z 2006 r. poz.47 i 48; Dz.U.  z 2016 r. Nr 66 poz. 469;Nr 120 poz. 826)
 • Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. ( tekst jednolity: Dz.U. z 2002 R. Nr 11, poz. 109 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. ( tekst jednolity : D.Uz. Nr 10 z 1996 r., poz. 55 z późniejszymi zmianami: 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz.770; 1999 r.                  Nr 96,poz. 1107;2013 r. Nr 229, poz. 2274)
 • Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 23 lipca 2008 ( Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz 1106).Ustawia o ochronie zdrowia psychicznego  z dnia 19 sierpnia 1994 r. ( Dz.U. Nr 111, poz. 535, z późniejszymi zmianami – Dz.U. Nr 113, poz. 731z 1997 r.,Dz.U. Nr 141, poz. 1183z 2005 r.)
 • Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. ( Dz.U.  Nr 180, poz. 1493) z późniejszymi zmianami ( Dz.U. z dnia 15 września 2015 r. poz. 1390)
 • Program polityki prorodzinnej państwa (z dnia 17.11.1998 r.) .
 • Rozporządzenie MEN z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w publicznych przedszkolach, szkołach  i placówkach.
 • Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków  organizowania kształcenia, wychowania  i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U.poz.1652
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. ( Dz.U z 2018 r. poz. 2014)
 • Konwencję Praw Dziecka z 20.11.1989 r.
 • Statut Szkoły Podstawowej nr 62 im. J.Kocurka

 

III WIZJA SZKOŁY

              Nasza szkoła  jest przyjazna i bezpieczna. Prowadzi edukację i wychowuje uczniów, umożliwiając im zrozumienie świata i rządzących nim praw. Promuje zdrowy i ekologiczny styl życia, stwarza optymalne warunki rozwoju intelektualnego i emocjonalnego uczniów. Umożliwia odpowiednie przygotowanie ucznia do następnego etapu kształcenia, przy czym jest otwarta na modyfikacje umożliwiające wprowadzenie innowacji i eksperymentów pedagogicznych. Kształtuje swoich wychowanków  w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie uniwersalnego systemu wartości, dziedzictwa historycznego i kulturowego tak, aby poprzez właściwe kreowanie własnego rozwoju mogli godnie wpisać się w  otaczającą rzeczywistości. Wewnątrzszkolny system oceniania uwzględnia zaangażowanie i wkład pracy ucznia, wspiera jego rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny. Szkoła współpracuje z rodziną, ze środowiskiem lokalnym, z instytucjami.

 

 

IV MISJA SZKOŁY

Jesteśmy szkołą, która swoje działania opiera na takich wartościach jak: godność, rzetelność, pracowitość, wytrwałość, wolność, mądrość, miłość, prawda, tolerancja, odwaga, uczciwość, samodzielność, wrażliwość.

Nasza szkoła jest miejscem, gdzie szanowana jest GODNOŚĆ CZŁOWIEKA,  a uczniowi stwarza się warunki do samorealizacji.

„Moja szkoła – mój drugi dom”,

oznacza dla ucznia bezpieczeństwo, przyjaźń i partnerstwo, wzajemny szacunek  i pomoc, radość i zabawę, twórcze działanie, pozytywne myślenie, poszukiwanie wartości moralnych, zaangażowanie w naukę, rozwijanie własnych zdolności.

Jesteśmy po to aby:

 1. Wszechstronnie i efektywnie kształcić w poczuciu bezpieczeństwa, radości i tolerancji dla innych, dbając jednocześnie o harmonijny rozwój każdego naszego ucznia.
 2. Zapewnić naszym uczniom wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki  w klimacie życzliwości, profesjonalizmu, bezpieczeństwa i dobrej organizacji pracy. 
 3. Kształtować dziecko, które świadomie dokonuje wyborów, jest wrażliwe, pewnie porusza się w określonym systemie wartości.
 4. Przygotować uczniów do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się świecie XXI wieku.
 5. Wspierać rodzinę w procesie wychowania młodego człowieka.
 6. Motywować i wspierać pracowników, aby z satysfakcją i zaangażowaniem wykonywali swoją pracę.
 7. Cieszyć się uznaniem w środowisku. 

V   SYLWETKA  ABSOLWENTA 

Uczeń, który kończy Szkołę Podstawową Nr 62 w Katowicach powinien być:

 • otwarty
 • komunikatywny
 • odpowiedzialny
 • ciekawy świata
 • krytyczny
 • prawy
 • lojalny
 • tolerancyjny
 • kreatywny
 • uczciwy
 • obowiązkowy
 • kulturalny
 • koleżeński
 • wrażliwy
 • życzliwy
 • sumienny

 

Uczeń powinien mieć poczucie własnej wartości; powinien być wyposażony              w wiedzę i umiejętności, które pozwolą osiągnąć mu sukces w życiu.

 

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 62  im. J. Kocurka w Katowicach:

 1. Potrafi w praktyce zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności, jest samodzielny, wrażliwy i otwarty na innych ludzi.
 2. Ma poczucie własnej wartości, potrafi cieszyć się życiem.
 3. Dba o swoje zdrowie i rozwój fizyczny i psychiczny.
 4. Troszczy się o środowisko naturalne.
 5. Zna i stosuje zasady życia społecznego, jest odpowiedzialny, a jego decyzje są dojrzałe.
 6. Dostrzega w nauce swoje szanse życiowe.
 7. Jest otwarty, komunikatywny, kreatywny, a przede wszystkim świadomy sensu własnego życia.

VI STRATEGIA WYCHOWAWCZA SZKOŁY

 • treści programu wychowawczo - profilaktycznego są realizowane przez wszystkich nauczycieli, wychowawców, nauczycieli zajęć edukacyjnych i specjalistów szkoły;
 • w zależności od wyników diagnozy sytuacji wychowawczej i ewaluacji wewnętrznej szkoły rada  pedagogiczna z udziałem uczniów i rodziców ustala zmiany w pracy wychowawczej na okres 1 roku;
 • na podstawie programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły, wychowawca z udziałem uczniów planuje zadania wychowawcze dla danego oddziału na dany rok szkolny;
 • podstawą do planowania działań wychowawczych są przede wszystkim potrzeby wychowanków oraz diagnoza sytuacji wychowawczej danego oddziału;
 • plan wychowawczy klasy jest przedstawiany rodzicom do zaopiniowania wraz z zaproszeniem do włączenia się w realizację zadań;
 • wychowawca klasy może zwrócić się o pomoc w diagnozie, planowaniu pracy oraz realizacji zadań wychowawczych do specjalistów szkoły lub z poza niej;
 • zadania wychowawcze w klasie realizują wszyscy nauczyciele uczący w danej klasie, uwzględniając specyfikę swoich zajęć edukacyjnych, różnorodność form aktywności uczniów, ich potrzeby i oczekiwania.

 

 

VII  POWINNOŚCI  SZKOŁY  JAKO  ŚRODOWISKA  WYCHOWAWCZEGO

 

Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów, ich rodziców lub opiekunów oraz nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły.

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności :

 • współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;
 • kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu;
 • wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;
 • kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami;
 • doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie budowania podmiotowych relacji  z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów;
 • rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej oraz zaangażowanie  w działalność organizacji pozarządowych;
 • wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

 

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów, ich rodziców i opiekunów oraz  nauczycieli z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. W szczególności obejmuje ona :

 • poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów oraz nauczycieli na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży;
 • rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów;
 • kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji;
 • kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu;

 

Szkoła w swej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki  rodziców, zapewnia :

 • opiekę  nad biologicznym i psychologicznym  rozwojem  wychowanków;
 • warunki  wspomagające  rozwój  emocjonalny  ucznia;
 • ochronę wychowawczą nad funkcjonowaniem wychowanka w życiu  społeczności szkolnej i środowiskowej;
 • pomoc ofiarom przemocy oraz oddziaływanie na sprawców przemocy;
 • klimat  do  indywidualnego  i  grupowego  działania  wychowanka, jego  otwarcia  się  na innych  oraz  odpowiedzialności  za  społeczność, do  której przynależy;
 • przygotowanie  wychowanka  do  samodzielnego  życia  i  doskonalenia  się;
 • koordynację oddziaływań wychowawczych własnych, domu i środowiska  rówieśniczego.

 

Ponadto szkoła organizuje działania podnoszące wrażliwość i odpowiedzialność wszystkich podmiotów szkolnych w odniesieniu do wszelkich przejawów agresji i przemocy rówieśniczej.

 

Zadania szkoły :

 • szkoła zapewnia poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego wszystkim uczniom.
 • pobudza zainteresowania osobiste ucznia.
 • odkrywa uzdolnienia, zainteresowania i zamiłowania.
 • przekazuje uczniom rzetelną wiedzę i umiejętności szkolne, w tym również przyjęte i stosowane powszechnie normy i zasady społeczne oraz podstawowe umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i aktywne uczestniczenie w życiu grupy rówieśników.
 • dostosowuje wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.
 • stosuje sprawiedliwy system oceniania.
 • czuwa nad samorządnością uczniowską.
 • Zapewnia wszystkim dzieciom wymagającym dodatkowego wsparcia specjalistyczną pomoc ze strony nauczycieli i pedagoga szkolnego.

Powinności wychowawcze każdego nauczyciela:

Celem  pracy  wychowawczej i profilaktycznej nauczycieli Szkoły Podstawowej  nr 62  im. J. Kocurka w  Katowicach  jest :

 •  tworzenie systemu wartości i wzorców osobowych, inspirowanie do twórczego i  samodzielnego  odkrywania  własnych  możliwości  i  rozwijania  ich;
 • rozbudzanie poczucia patriotyzmu, kultywowanie tradycji narodowych, regionalnych    i szkolnych;
 • rozwijanie postawy wzajemnego szacunku i partnerstwa w kontaktach  pomiędzy nauczycielami  i uczniami;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje i innych postępowanie, bezpieczeństwo i zdrowie;
 • przygotowanie uczniów do życia w rodzinie i społeczeństwie, nauka twórczego komunikowania  się  i  konstruktywnego  rozwiązywania  problemów;
 • dążenie  do  tego, aby  szkoła  była  miejscem  przyjaznym  i  bezpiecznym;                                                
 • uświadomienie życiowej użyteczności edukacji szkolnej dla osiągnięcia wszechstronnego rozwoju  osobowości wychowanków;
 • nauka  postawy  tolerancji  i  wrażliwości  na  potrzeby  innych;  
 • dbanie  o  środowisko, promowanie  zdrowego  stylu  życia  oraz  zapobieganie  wszelkim przejawom  patologii.

 

Zadania   nauczyciela – wychowawcy:

Wychowawca klasy, sprawując opiekę nad powierzonym mu zespołem klasowym,:

 • traktuje ucznia z życzliwością, szacunkiem  i  zrozumieniem;
 • dostrzega i odkrywa jego indywidualność, jednocześnie kształtuje postawę utożsamiania się ze swoją szkołą poprzez przybliżenie osoby patrona;
 • uczy  go  rzetelnie  pracować, być  uczciwym  i  odpowiedzialnym;
 • poprzez  swoje inspirujące działania zachęca ucznia do pracy nad sobą  i  wspiera  jego  rozwój;
 • stwarza  warunki  do  samodzielności;
 • dostrzega zagrożenia i w miarę możliwości podejmuje działania  zapobiegawcze;
 • współpracuje z domem rodzinnym ucznia, wspierając działania wychowawcze  rodziców, stara się pomóc w potrzebach i problemach, służyć radą                                i doświadczeniem;
 • w swoim działaniu jest sprawiedliwy, obowiązkowy, konsekwentny i  stanowczy;
 • w kontaktach z  rodzicami  i  uczniami  tworzy  klimat  wzajemnego  zaufania, współpracy  i  dialogu, potrafi  słuchać  i  otwarcie wyrażać  swoje  oczekiwania;
 • potrafi  powierzony  zespół  klasowy  i  poszczególnych  uczniów  mobilizować  do  twórczych  działań, pomocy  innym  i  stałej  pracy  nad  własnym  rozwojem;
 • jest autorytetem, mistrzem i przewodnikiem dla uczniów, wzbudza ich  zaufanie, pomaga rozwiązywać problemy, z  którymi się do niego zwracają.

 

VIII   GŁÓWNE CELE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI

Treści wychowawczo – profilaktyczne realizowane są w czterech obszarach:

 1. Zdrowie – edukacja zdrowotna
 2. Relacje – kształtowanie postaw społecznych
 3. Kultura – wartości, normy, wzory zachowań
 4. Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych( problemowych)

Osiągnięcie dojrzałości w tych sferach możliwe jest dzięki rozwojowi kompetencji osobi­stych i społecznych uczniów, ukierunkowanych na:

 • samoświadomość – budowanie akceptacji siebie, osiąganie spójności myślenia i dzia­łania łączonych z kształtowaniem poczucia autonomii, tworzenie pozytywnego obrazu tożsamości w wymiarze osobistym, społecznym  i kulturowym oraz poczucia własnej godności;
 • sprawczość – wyznaczanie realnych celów i ich osiąganie dzięki własnej aktywności, pozytywne nastawienie do życia, motywacja do działania, kształtowanie umiejętności planowania i podejmowania decyzji oraz konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, planowanie własnego rozwoju, rozwijanie poczucia celowości działania;
 • relacyjność – budowanie i podtrzymywanie pozytywnych relacji z ludźmi, rozumienie uczuć innych, sposobów myślenia i działań umożliwiających osiągnięcie pożądanych społecznie celów, promowanie prospołecznych wartości, aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, w tym jego formach instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych, włączanie się do działania na rzecz społeczności, promowanie pozytywnych wzorców osobowych, budowanie prospołecznych relacji rówieśniczych;
 • otwartość – zdolność do sprawiedliwej, etycznej oceny i reagowania, umiejętność otwartego i jednoznacznego wyrażania swoich potrzeb, uczuć i opinii  z zachowaniem szacunku do siebie oraz innych osób, kształtowanie postaw asertywnych, rozwijanie poczucia empatii, wrażliwości, szacunku dla odmienności;
 • kreatywność – kształtowanie twórczego podejścia do rozwiązywania problemów dzię­ki umiejętnościom: wyjścia poza schematyczność myślenia i działania, znajdowania nowych sposobów rozwiązywania problemów, odkrywania indywidualnych zdolności umożliwiających sprostanie wyzwaniom, także poprzez podejmowanie działań na rzecz twórczego rozwoju w formie współpracy z instytucjami kultury, rozwój aktywności fi­zycznej, rozwój sfery psychicznej, w tym duchowej, społecznej, aksjologicznej.

 

Cele główne programu :

 1. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, propagowanie ekologicznego stylu życia. Motywowanie do zdrowego stylu życia.
 2. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej.
 3. Wspieranie rozwoju intelektualnego, kształcenie zachowań umożliwiających aktywne uczestnictwo w kulturze masowej oraz przygotowanie uczniów do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej.
 4. Zapobieganie zachowaniom agresywnym. Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia.

 

IX   METODY   PRACY  Z  UCZNIAMI

Realizacja  Programu  Wychowawczo - Profilaktycznego  odbywa  się  w  ramach:

 • zajęć edukacyjnych klas prowadzonych przez zwłaszcza nauczycieli wos-u, języka  polskiego, informatyki, plastyki, muzyki, biologii, historii
 • zajęć z wychowawcą;
 • zajęć  warsztatowych  prowadzonych  przez   pedagoga;
 • zajęć prowadzonych przez pracowników Straży Miejskiej, Policji, Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej  nr  5, Specjalistycznej  Poradni  Rodzinnej -  ze względu na pandemię COVID -19 zajęcia te prowadzone będą tylko w sytuacji zapewniającej bezpieczeństwo uczniom
 • wyjść  do  teatru, na  wystawy, spektakle profilaktyczne – w sytuacji pandemii preferowane jest oglądanie spektaklów wykorzystując Internet lub telewizję
 • imprez i uroczystości klasowych, szkolnych z zapewnieniem bezpieczeństwa dla uczniów
 • konkursów szkolnych  i  międzyszkolnych, ze szczególnym naciskiem na  e –konkursy
 • realizacji programów i projektów edukacyjnych

 

 

X   FORMY  WSPÓŁPRACY  SZKOŁY  Z   RODZICAMI

Realizacja Programu Wychowawczo – Profilaktycznego wymaga  współpracy z  rodzicami uczniów  opartej o formy, tj.:

 • spotkania konsultacyjne;
 • zebrania  wywiadowcze;
 • korespondencja i przekaz informacji w ramach dziennika elektronicznego, zwłaszcza w sytuacji nauczania hybrydowego lub zdalnego

 

XI  FORMY   WSPÓŁPRACY   ZE  ŚRODOWISKIEM    LOKALNYM

Szkoła, realizując szeroko pojęty proces wychowawczy, współpracuje  z:

 • placówkami edukacyjnymi rejonu – szkołami, przedszkolami, Poradnią  Psychologiczno – Pedagogiczną  nr 5, Specjalistyczną  Poradnią  Rodzinną;
 • parafią Ojców Oblatów
 • domami kultury
 • punktami  terenowymi  MOPS –u.

Integracja  szkoły  ze  środowiskiem  realizowana  będzie  poprzez :

 • organizowanie przez uczniów imprez środowiskowych, adresowanych do      mieszkańców dzielnicy;   
 • udział  uczniów w uroczystościach  i  obchodach  rocznicowych  realizowanych  przez  instytucje lokalne
 • włączanie uczniów do prac społecznie  użytecznych  na  rzecz  środowiska  lokalnego.

XII  EFEKTY  DZIAŁAŃ  WYCHOWAWCZYCH  SZKOŁY

Podstawą  realizowania  w szkole  Programu  Wychowawczo - Profilaktycznego  oraz  skutkiem  oddziaływań  nauczycieli jest SYLWETKA  ABSOLWENTA, wyposażonego  w określoną  wiedzę oraz umiejętności praktyczne pomagające mu          w podjęciu decyzji   o  kierunkach  dalszego  kształcenia  i  odnalezienia  swego  miejsca w świecie.

 Efekty  działań  wychowawczych:

 • uczeń ma poczucie tożsamości narodowej, przynależności do społeczności lokalnej
 • chce i wyraża potrzebę działania  w  klasie  jako  grupie  rówieśniczej;
 • uczy się postaw społecznych, wychowuje się do demokracji i samorządności
 • poznaje i stosuje elementarne normy współżycia społecznego w grupie rówieśniczej
 • uczeń jest wrażliwy na potrzeby innych, rozumie potrzeby swoje i innych ludzi
 • podejmuje aktywność na rzecz  klasy i szkoły;
 • próbuje  samodzielnie rozwiązywać problemy;
 • wie, jak komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi;
 • zna swoje prawa i obowiązki, potrafi respektować prawa innych;
 • uczeń wie, jak reagować w sytuacji, gdy stosowana jest (wobec niego lub kogoś innego) przemoc lub agresja;
 • potrafi  dokonywać  samooceny , ma  świadomość  swoich  wad i  zalet;
 • rozumie wagę wyznaczania celów, potrafi je  określać i dąży  do ich osiągnięcia;
 • potrafi podejmować odpowiedzialne decyzje zawodowe;
 • zna i  korzysta z różnych form spędzania wolnego czasu;
 • potrafi rozpoznawać sytuacje korzystne  dla  jego  rozwoju  i  zdrowia;
 • zna i umie zastosować w praktyce techniki skutecznego radzenia sobie  z  sytuacjami  trudnymi, wie, gdzie szukać pomocy;
 • dostrzega własną odpowiedzialność za ochronę środowiska, podejmuje  działania  służące  poprawie  stanu  środowiska
 • potrafi  samodzielnie korzystać z dóbr kultury, zna korzyści wynikające  z  udziału  w  kulturze;
 • potrafi  korzystać  z  różnych  źródeł informacji  przy  szukaniu i gromadzeniu  wiadomości  na  zadany  temat;
 • dostrzega korzyści i zagrożenia związane  z  rozwojem  zastosowań  technologii  informacyjnej  w  życiu;
 • wykazuje  chęć  poznania  ojczystego  kraju  i  jego  tradycji  w  dobie  integracji  europejskiej.

 

 

Zadania szczegółowe programu znajduję się w poniższym pliku

 

NA GÓRĘ