Szkoła Podstawowa nr 62 im. Józefa Kocurka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 w Katowicach

40-164 Katowice

ul. Ordona 3d

Tel./Fax: (32) 258-48-13

 

E-mail: sekretariat@sp62katowice.szkolnastrona.pl

Przejdź do strony głównej

Poniedziałek, 15 lipca 2024

Jesteś tutaj: Start / DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 62 im. Józefa Kocurka w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Szkoły Podstawowej nr nr 62 im. Józefa Kocurka w Katowicach.

Data publikacji strony internetowej BIP: 17.10.2013 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29.09.2020 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa BIP jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;

- poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,

- dokumenty w formacie PDF nie są edytowalne,

- część plików nie jest dostępna cyfrowo.

 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 29 września 2020 r.

 

Metoda przygotowania oświadczenia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika szkoły.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Kontakt w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej: sp62katowice.szkolnastrona.pl,

tel. 32 2584813

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do:

- zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

- wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu,

- wystąpienia z żądaniem udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu,

 

Żądanie musi zawierać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie,

- wskazanie strony, lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, a jeżeli żądanie dotyczy otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, należy określić dogodny sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie żądania powinno być zrealizowane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, powinno nastąpić najpóźniej do 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, można zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks  postępowania administracyjnego.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Adres:

Katowice, ul. Ordona 3d

1. Wejście główne do trzykondygnacyjnego (parter, I i II piętro) budynku jest usytuowane od  ul. Ordona. Jest wykonane z kilku stopni schodowych.

2. Szkoła posiada windę dla niepełnosprawnych usytuowaną przy wejściu głównym.

3. Budynek nie posiada wind wewnętrznych dostosowanych dla niepełnosprawnych

4. Na terenie szkolnym nie ma parkingu  z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

5. Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego. 

6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym (ze względu na przebywające w budynku dzieci konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie).

 

Informacje dodatkowe

Serwis został zaprojektowany tak, aby zapewnić użyteczność strony internetowej, poprzez obsługę klawiaturą i myszką, jest możliwa zmiana wielkości czcionki. Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe.


 


 

 

Załączniki

Metryczka

Wytworzono:2020-09-29 14:00przez: Administrator
Opublikowano:2020-09-29 14:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 62 im. Józefa Kocurka
Odwiedziny:933

  • Brak wpisów.