Szkoła Podstawowa nr 62 im. Józefa Kocurka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 w Katowicach

40-164 Katowice

ul. Ordona 3d

Tel./Fax: (32) 258-48-13

 

E-mail: sekretariat@sp62katowice.szkolnastrona.pl

Przejdź do strony głównej

Poniedziałek, 15 lipca 2024

OGŁOSZENIA I OFERTY PRACY

Nabór na stanowisko referenta

w Szkole Podstawowej Nr 62 im. Józefa Kocurka

w Katowicach

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62 im. Józefa Kocurka w Katowicach, ul. Ordona 3D, ogłasza nabór na stanowisko pracy – referent (1/2 etatu).

Wymagania niezbędne (podlegające ocenie w ramach wstępnej selekcji kandydatów):

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- wykształcenie minimum średnie,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku referent,

- brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie,

Wymagania dodatkowe (podlegające ocenie podczas rozmowy kwalifikacyjnej):

- doświadczenie zawodowe,

- znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej w szczególności Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych,

- znajomość obsługi komputera i obsługi urządzeń biurowych: - zaliczenie egzaminu praktycznego

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- prowadzenie kancelarii szkolnej,

- prowadzenie korespondencji szkolnej i wykonywanie pism bieżących,

- wyrabianie uczniom kart rowerowych, legitymacji szkolnych i ich prolongata,

- przygotowywanie pism i decyzji wynikających z Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy,

- prowadzenie ewidencji nieobecności w pracy, zwolnień lekarskich, urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, szkolnych i bezpłatnych, prowadzenie ewidencji czasu pracy,

- sporządzenie sprawozdań dotyczących spraw uczniów

- sporządzanie sprawozdań GUS, MEN, SIO,

- wystawianie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych, kart rowerowych itp.,

- prowadzenie ksiąg ewidencji dzieci oraz uczniów, rozliczanie z obowiązku szkolnego,

- wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły, związanych z pracą szkoły.

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- curriculum vitae,

- kserokopia świadectw pracy,

- kserokopia świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie,

- kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,

- kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

- oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia,

- oświadczenie kandydata o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej

Okres, na jaki planowane jest zatrudnienie: od dnia 5 maja 2014 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 62 im. Józefa Kocurka w Katowicach, ul. Ordona 3d, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Szkole Podstawowej nr 62 im Józefa Kocurka w Katowicach” w terminie do dnia 28 kwietnia 2014r. Kandydaci na stanowisko referenta zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej szkoły.

List motywacyjny lub szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 101, poz. 926 oraz Ustawą z dn. 21.11.2008 roku pracownikach samorządowych Dz. U. Nr. 233, poz. 1458)".

Inne informacje:

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna. Osoby, które spełnią wymagania formalno-prawne podane w ogłoszeniu o naborze zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu postępowania i będą mogły przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej, o czym będą poinformowane telefonicznie.

Oferty pracy kandydatów po zakończonej rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone. Pierwsza umowa

o pracę zostanie zawarta na okres 3 miesięcy, kolejna na czas określony po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą, a trzecia na czas nieokreślony po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62 im. Józefa Kocurka w Katowicach zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62 im. Józefa Kocurka w Katowicach

mgr Joanna Żebracka-Sztuka

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2011-03-17 00:00przez: Joanna Żebracka-Sztuka
Opublikowano:2011-03-17 00:00przez: Halina Konwińska
Zmodyfikowano:2019-06-28 00:00przez: Halina Konwińska
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 62 im. Józefa Kocurka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 w Katowicach
Odwiedziny:4677

  • [2019-06-28 00:00:00]Halina Konwińskawpisanie osoby sporządzającej i wprowadzającej