Szkoła Podstawowa nr 62
im. Józefa Kocurka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 w Katowicach

40-164 Katowice

ul. Ordona 3d

Tel./Fax: (32) 258-48-13

sekretariat@sp62katowice.szkolnastrona.pl

Klauzula informacyjna (RODO) dla nauczycieli, pracowników pedagogicznych i pracowników niepedagogicznych szkoły

Zgodnie z: Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych pracowników szkoły jest Szkoła Podstawowa  nr 62 im. Józefa Kocurka w Katowicach reprezentowana przez Dyrektora z siedzibą w Katowicach ul. Ordona 3 d zwanym  dalej administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych pracowników: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, numer i seria dowodu osobistego, adresy poczty elektronicznej i numer telefonu, wykształcenie, zawód, stopień awansu zawodowego w przypadku nauczycieli, imiona i daty urodzenia współmałżonka i dzieci. Telefon kontaktowy do administratora (32) 258 – 48-13 e- mail sekretariat@sp62katowice.szkolnastrona.pl
  2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Agata Gabłońska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 62 im. Jozefa Kocurka  jest możliwy pod adresem e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl   Tel 32 60601323
  1. Dane osobowe pracowników przetwarzane będą w związku z realizacją zawartej  z pracownikiem umowy o pracę. Odbiorcą danych pracowników będą podmioty wskazane w przepisach prawa.
  2. Administrator nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
  3. Podstawą przetwarzania danych osobowych pracowników jest ustawa Karta Nauczyciela, ustawa o systemie informacji oświatowej, ustawa Kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
  4. Pracownicy szkoły posiadają prawo do:

a)     żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania

b)     wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z niezgodnym z obowiązującymi przepisami przetwarzaniem danych

c)     cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy to tylko zgody na przetwarzanie danych wrażliwych, jeżeli wcześniej taka zgoda została wyrażona. Pozostałe dane osobowe zwykłe pracowników są przetwarzane w wyniku spełniania obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

7. Dane osobowe pracowników będą przechowywane przez okres wykonywania pracy  w Szkole Podstawowej nr 62 w Katowicach oraz po tym czasie przez okres wskazany  w przepisach szczególnych.

NA GÓRĘ