Szkoła Podstawowa nr 62
im. Józefa Kocurka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 w Katowicach

40-164 Katowice

ul. Ordona 3d

Tel./Fax: (32) 258-48-13

 

sekretariat@sp62katowice.szkolnastrona.pl

Wizja szkoły

WIZJA SZKOŁY

 

     Szkoła nasza prowadzi edukację i wychowuje uczniów, umożliwiając im zrozumienie świata i rządzących nim praw. Umożliwia odpowiednie przygotowanie ucznia do następnego etapu kształcenia, przy czym jest otwarta na modyfikacje umożliwiające wprowadzenie innowacji i eksperymentów pedagogicznych. Wewnątrzszkolny system oceniania uwzględnia zaangażowanie i wkład pracy ucznia, wspiera jego rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny.

 

Program wychowawczy szkoły poprzez konsekwentnie realizowany system oddziaływań kształtuje pożądane zachowania uczniów u podstaw, których znajdują się uniwersalne zasady moralne.

  

Szkoła dokłada starań, aby każde dziecko miało zapewnione warunki rozwoju umiejętności i postaw, które są niezbędne w kolejnych etapach nauki, a przede wszystkim kształtuje wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka i środowiska. Sprzyja temu mała liczebność klas szkolnych i preferowane aktywne metody pracy. Podejmowane przez szkołę działania umożliwiają uczniom odkrywanie świata i ich miejsca w świecie w sposób niekonwencjonalny, wieloaspektowy i twórczy, tworząc zintegrowany obraz rzeczywistości. Realizację celów dydaktycznych i wychowawczych zapewnia stosowny wybór programów nauczania i indywidualne podejście do każdego dziecka oraz przyjazna atmosfera oparta na wzajemnej akceptacji. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki rozwoju psychicznego i fizycznego, a różnorodność zajęć pozalekcyjnych powoduje, że uczeń chętnie w nich uczestniczy i ma satysfakcję pobytu w szkole.

 

Sposób zagospodarowania przestrzeni szkolnej daje uczucie bezpieczeństwa i sprawia, że uczeń chętnie tu przebywa.

  

Sukcesy w pracy dydaktyczno – wychowawczej są wynikiem zaangażowania wysoko wykwalifikowanej, doświadczonej i kompetentnej kadry pedagogicznej, świadomej realizowanych zadań i otwartej na potrzeby ucznia.

 

Szkoła współpracuje ze środowiskiem rodzinnym dziecka w zakresie wychowania a także z wieloma lokalnymi instytucjami i organizacjami w zakresie tworzenia odpowiednich warunków pracy i nauki, przez co staje się instytucją kreującą pozytywne wzorce kulturowe.

 

Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły. Są partnerami we wszystkich podejmowanych przez szkołę działaniach; współuczestniczą przy tworzeniu istotnych dokumentów składających się na prawo szkolne. Na życzenie uczniów i ich rodziców organizowane są nowe formy zajęć popołudniowych. Przedstawiciele środowisk szkolnych mają prawo decydowania o obliczu szkoły i podejmowania inicjatyw poprzez autonomiczne organy wewnątrzszkolne. Osiąganie przez szkołę założonych celów możliwe jest dzięki odpowiedniej bazie materialnej: dobrze wyposażonym klasom, nowoczesnym pomocom dydaktycznym, dostępowi do współczesnych źródeł wiedzy oraz twórczemu nastawieniu kadry pedagogicznej traktującej szkołę jako organizację uczącą się.

NA GÓRĘ