Szkoła Podstawowa nr 62
im. Józefa Kocurka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 w Katowicach

40-164 Katowice

ul. Ordona 3d

Tel./Fax: (32) 258-48-13

sekretariat@sp62katowice.szkolnastrona.pl

Wyniki szkoły z egzaminu ósmoklasisty 2019 r.

Wyniki szkoły z egzaminu ósmoklasisty 2019 r.

wg CKE (Centralna Komisja Egzaminacyjna)

Język polski:

szkoła 70% wynik wysoki (Stanin 7), województwo 64%, Polska 63%

Matematyka:

szkoła 50,5% wynik wyżej średniej (Stanin 6), województwo 45%, Polska 45%

Język angielski:

szkoła 63% wynik wyżej średni (Stanin 6), województwo 60%, Polska 59%

 

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy 8 musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

 Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach 1–8 szkoły podstawowej. Jego wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej placówce.

Laureaci i finaliści olimpiad lub konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu z tego przedmiotu – uzyskają z niego maksymalny wynik. Będą mieli również pierwszeństwo podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

NA GÓRĘ