Szkoła Podstawowa nr 62
im. Józefa Kocurka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 w Katowicach

40-164 Katowice

ul. Ordona 3d

Tel./Fax: (32) 258-48-13

 

sekretariat@sp62katowice.szkolnastrona.pl

Regulamin stołówki Szkoły Podstawowej nr 62 im. Józefa Kocurka w Katowicach

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 62
im. Józefa Kocurka w Katowicach

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. Z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zm)

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania z niej. Ze względu na wdrożenie praktyk epidemiologiczno - sanitarnych GMP i GHP z posiłków można korzystać wyłącznie na miejscu.
 2. Osobami uprawnionymi do spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną są uczniowie, nauczyciele i pracownicy SP 62.
 3. Stołówka szkolna należy do instytucji żywienia zbiorowego zamkniętego. Obiady wydawane są dla:
 • uczniów płacących abonament miesięczny
 • dzieci, których żywienia dofinansowuje MOPS
 •  pracowników szkoły, którzy opłacili posiłek

 

 1. Posiłki wydawane są w godzinach : 1130 – 1400
 2. W dniach, w których prowadzone są wyłącznie zajęcia opiekuńczo wychowawcze posiłki wydawane są w godz. 1130-1300
 3. Stołówka szkolna nie wydaje obiadów na wynos.
 4. Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
 5. Nad bezpieczeństwem uczniów spożywających posiłek czuwają wychowawcy świetlicy.
 6. W stołówce szkolnej uczeń powinien:
 • plecak oraz nakrycie wierzchnie wieszać na wieszaku przy wejściu do stołówki
 • spokojnie poruszać się po stołówce
 • zachowywać się cicho (nie krzyczeć, nie używać wulgaryzmów, obrzydzających jedzenia słów, gestów i odgłosów)
 • ustawić się w kolejce do okienka gdzie wydawany jest posiłek
 • zostawić po sobie porządek (talerze, sztućce oraz kubek odnieść do okienka „zwrot naczyń”)
 • szanować naczynia, sztućce i nakrycia stołu (nie wyginać sztućców, nie dziurawić i nie malować cerat)

 

 1. W stołówce wywieszany jest aktualny jadłospis na dany tydzień.

 

§2

Ustalanie wysokości opłat za posiłki w stołówce szkolnej

 1. Wysokość opłaty za posiłki w stołówce szkolnej określa dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 2. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

 

§3

Wnoszenie opłat za posiłki

 1. Odpłatność za obiady (ilość dni żywieniowych x cena obiadu) dokonuje się przelewem na konto bankowe Bank PKO BP 20 1020 2313 0000 3602 0515 1586
 2. Opłatę wnosi się za cały miesiąc z góry, przekładając intendentowi potwierdzenie zapłaty do piątego dnia miesiąca, za który opłata jest wnoszona.
 3. Istnieje także możliwość wykupienia obiadów w wybrane dni tygodnia. Wykaz wybranych dni wraz z opłatą wnosi się przelewem, do piątego dnia miesiąca, za który opłata jest wnoszona.
 4. W sytuacji, gdy potwierdzenie opłaty za posiłki nie wpłynie w podanym terminie, wydawanie posiłków zostanie wstrzymane do momentu otrzymania potwierdzenia wpłaty i naliczone zostaną odsetki zgodnie z art. 481 Kodeksu Cywilnego. 

 

§4

Zwrot należności za niewykorzystane posiłki.

 

 1. Nieobecność ucznia lub pracownika na obiedzie należy zgłosić osobiście lub telefonicznie, najpóźniej do godziny 900 rano.
 2. W takiej sytuacji opłata uiszczona z góry za niewykorzystane posiłki zgłoszone w danym miesiącu zostanie zwrócona poprzez pomniejszenie o jej wysokość opłaty za posiłki w kolejnym miesiącu (wyłączając pierwszy dzień nieobecności).
 3. Rozliczenia i zwroty opłat za niewykorzystane posiłki dotyczą zgłoszonej nieobecności trwającej powyżej trzech dni. Uwzględnia się również zgłoszone z tygodniowym wyprzedzeniem wycieczki i pojedyncze przewidziane nieobecności.
 4. W przypadku rezygnacji z posiłków z różnych przyczyn, możliwe jest rozliczenie niewykorzystanych posiłków wcześniej opłaconych, poprzez przelew zwrotny na podane przez rodzica konto, w czasie do czterech tygodni.

 

§5

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor w postaci pisemnego aneksu, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Rady Szkoły.
 2. Regulamin wchodzi w życie 1 lutego 2015r.

 

PRZERWY OBIADOWE

11:30-11:45, 12:30-12:45, 13:30-13:45

NA GÓRĘ